Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 37/2019

Data:         2019-08-12

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Aktualizacja informacji dotyczącej decyzji w sprawie nieruchomości.   

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.              

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2019 z 9 sierpnia 2019 roku w sprawie aktualizacji informacji nt. decyzji Komisji Weryfikacyjnej [Komisja] w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Emilii Plater 15 [Decyzja] Zarząd Invista SA [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2019 roku złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – za pośrednictwem Komisji -  skargę na Decyzję zgodnie z którą Spółka wniosła o:

1. stwierdzenie nieważności decyzji,

2. zasądzenie od Komisji na rzecz Spółki kosztów postępowania,

a ewentualnie w przypadku nieuwzględnienia wniosku o stwierdzenie nieważności zaskarżonej Decyzji Spółka wniosła o:

uchylenie w całości Decyzji i zasądzenie od Komisji na rzecz Spółki kosztów postępowania.

W złożonej skardze Spółka podniosła, że:

- Komisja błędnie – wbrew treści zgromadzonych dowodów z dokumentów – oceniła, że wniosek byłych właścicieli nieruchomości przy ul. Emilii Plater 15 w Warszawie z dnia 18.01.1949r. o ustanowienie własności czasowej do gruntu tej nieruchomości złożony został z naruszeniem 6-miesięcznego terminu do jego złożenia, liczonego od dnia skutecznego objęcia nieruchomości w posiadania przez Gminę Warszawa;

- że Komisja błędnie wywodzi jakoby orzeczenie administracyjne z 30.06.1950r. stanowiło o merytorycznym rozstrzygnięciu wniosku z 18.01.1949r. w sytuacji, gdy orzeczenie to obejmowało jedynie ocenę organu co do złożenia w/w wniosku z naruszeniem 6-miesięcznego terminu do jego złożenia,

 - że Komisja błędnie wywodzi jakoby orzeczenie administracyjne z 30.06.1950r. stanowiło o merytorycznym rozstrzygnięciu wniosku z 18.01.1949r. w sytuacji, gdy orzeczenie to nie zostało skierowane do wszystkich następców prawnych byłych właścicieli nieruchomości przy Emilii Plater 15 w Warszawie, a ponadto nie zostało doręczone wszystkim osobom wskazanym w tym orzeczeniu, wobec czego orzeczenie to – w aspekcie proceduralnym – nigdy nie weszło do obrotu prawnego i tym samym nie mogło wywołać żadnych skutków prawnych.

Spółka informuje, że po przekazaniu przez Komisję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Spółki wraz z aktami sprawy (co powinno nastąpić najpóźniej do 12 września 2019r.), Spółka niezwłocznie złoży w tym Sądzie wniosek o wstrzymanie wykonalności zaskarżonej decyzji Komisji z dnia 9 lipca 2019 r.

Emitent wyjaśnia, iż na dzień publikacji niniejszego raportu rachunki bankowe Spółki pozostają zablokowane. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta możliwość zniesienia powyższych blokad może mieć miejsce na skutek wstrzymania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wykonalności decyzji z dnia 9 lipca 2019r., co nastąpić może w pierwszej połowie października 2019r.

Jednocześnie, w związku z upływem w dacie 15 sierpnia 2019 roku kolejnego okresu odsetkowego dla obligacji serii E, Emitent wyjaśnia, iż, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego analizuje prawne instrumenty i uwarunkowania oraz ewentualne konsekwencje związane z dokonaniem płatności tych odsetek pomimo wskazanych powyżej blokad rachunków bankowych.