Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2019 z 20 listopada 2019 roku dotyczącej płatności odsetek związanych z obligacjami serii E Zarząd Invista SA [Emitent, Spółka] informuje, iż w związku z zakończeniem procesu analiz związanych z okolicznościami zewnętrznymi oraz oczekiwanymi w perspektywie najbliższych tygodni przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej w dniu 28 listopada 2019 roku podjął decyzję o przystąpieniu do procesu mającego na celu uzgodnienie z obligatariuszami posiadającymi obligacje serii E przesunięcia terminu wykupu  obligacji serii E.

Intencją Emitenta jest przesunięcie terminu wykupu obligacji na I kwartał 2020 roku. Wskazany powyżej, termin wykupu obligacji związany jest w szczególności z przesunięciem w czasie terminu finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości jak również przesunięciem w czasie procesu dokapitalizowania Spółki w drodze emisji akcji serii K.

O kolejnych istotnych etapach i uzgodnieniach związanych z  powyższymi ustaleniami Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Jednocześnie w związku z powyższą decyzją, w związku z ustaniem jednej z przesłanek umożliwiających kontynuację opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości opóźnionych informacji poufnych dotyczących odpowiednio:

- złożenia w dniu 15 października 2019 roku przez jednego z obligatariuszy będącego osobą prawną (Obligatariusz 1) posiadającego 300 obligacji serii E o wartości nominalnej wynoszącej 300 tys. zł żądania przedterminowego wykupu wszystkich posiadanych przez ten podmiot obligacji serii E;

- złożenia w dniu 21 listopada 2019 roku przez jednego z obligatariuszy będącego osobą fizyczną (Obligatariusz 2) posiadającego 80 obligacji serii E o wartości nominalnej wynoszącej 80 tys. zł żądania przedterminowego wykupu wszystkich posiadanych przez tę osobę obligacji serii E.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w niniejszym raporcie przekazano treść ww. opóźnionych informacji poufnych. Emitent wskazuje przy tym, iż intencją Spółki jest uzgodnienie z powyższymi obligatariuszami trybu pełnej realizacji zobowiązań  wynikających z obligacji posiadanych przez te podmioty z jednoczesnym zachowaniem zasad równości względem pozostałych obligatariuszy.