Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

 

Raport bieżący nr    40/2017

Data:   2017-12-06

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat: Aktualizacja informacji nt. sprzedaży nieruchomości przy ul. Okrzei w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2017 z 30 listopada 2017 roku (oraz raportów wcześniejszych) dotyczących procesu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Okrzei i Kłopotowskiego w Warszawie (Nieruchomość), informującego o  zmianie umowy przedwstępnej z 03 października 2016r., mocą której przedłużono okres na zawarcie umowy sprzedaży do dnia 31 grudnia 2018r. i potwierdzono wolę nabycia przez Kupującego Nieruchomości niezwłocznie po ziszczeniu się uzgodnionych warunków do zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Invista S.A. informuje, że w dniu 06 grudnia 2017 roku Emitent otrzymał z Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie zawiadomienie o dokonaniu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przy ul. Okrzei w Warszawie do której prawo użytkowania wieczystego w równych udziałach przysługuje Spółce oraz Współwłaścicielowi, wpisu ostrzeżenia o zakazie zbywania i obciążania udziału ½ przysługującego Spółce. Wpis ostrzeżenia jest związany z postępowaniem sądowym (o prowadzeniu, którego Spółka powzięła informację z treści w/w zawiadomienia doręczonego w dniu 06 grudnia 2017r.),  którego stronami są Miasto Stołeczne Warszawa i Spółka. Zgodnie z wiedzą Emitenta przedmiotem tego postępowania pozostaje wyjaśnienie i ustalenie wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego ww. Nieruchomości w relacji do kosztów uzyskania tego prawa przez Spółkę oraz ustalenie ekwiwalentności świadczenia własnego Spółki w ramach czynności przedsięwziętych w celu uzyskania prawa do Nieruchomości przez Spółkę.

Możliwość prowadzenia opisanego powyżej postępowania sądowego została przez strony umowy przedwstępnej z dnia 03 października 2016r. już wcześniej przewidziana (zgodnie z wiedzą Emitenta równolegle postępowanie analogiczne toczy się również z udziałem Współwłaściciela) i uwzględniona w treści zawartej w dniu 30 listopada 2017 r. zmiany umowy przedwstępnej (o treści tej zmiany informacje zawarte zostały w raporcie bieżącym nr 39/2017 z 30 listopada 2017 roku). Emitent przypomina, iż na mocy ww. zmiany Umowy Przedwstępnej potwierdzono z Kupującym, że przyrzeczona umowa sprzedaży Nieruchomości zawarta będzie po ustaniu przeszkód prawnych powstałych po dacie zawarcia Umowy Przedwstępnej (taką przeszkodą jest opisane powyżej postępowanie sądowe).

Mając powyższe na uwadze Emitent informuje, iż przedwstępna umowa sprzedaży Nieruchomości o zawarciu której Spółka informowała w raportach bieżących 47/2016 oraz 39/2017 pozostaje w mocy i stosownie do uzgodnień dokonanych z Kupującym w dniu 30 listopada 2017 r. będzie wykonana niezwłocznie po ziszczeniu się warunków w niej zapisanych.