Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd spółki Invista S.A.(Emitent, Spółka) informuje o dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA w dniu 13 listopada 2013 roku zmianach w Statucie Emitenta. Poniżej przedstawiony został  wykaz dokonanych zmian.

 

1. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1 Statutu Spółki:

  1. „Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, których powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 lata.”

Nowe brzmienie § 13  ust. 1 Statutu Spółki:

 

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, których powołuje się na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 lata.”,

2. Pięciu członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, a  pozostałych dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Mirosław Bieniek na zasadzie uprawnienia osobistego akcjonariusza.”,

 

 

 

  1. 2.    Dotychczasowe brzmienie § 14 Statutu Spółki:

 

„1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a)    zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki przedłożonych przez Zarząd oraz kontrola ich wykonania;

b)    udzielnie zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, nabycie obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych, w tym certyfikatów inwestycyjnych,  jeżeli wartość tych inwestycji jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);

c)    udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

d)    udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę praw innych niż wymienionych w pkt. b), których wartość jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);

e)    udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, innych niż wymienione w pkt b-d powyżej, nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie ekonomiczno-finansowym, którego kwota – na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego  przekracza 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);

f)     udzielanie zgody na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

g)    udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, jeśli łączna wartość takich obciążeń ustanowionych na aktywach Spółki lub praw majątkowych przekroczy kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion tysięcy złotych);

h)  udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział  w spółce konkurencyjnej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających do co najmniej 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółki konkurencyjnej, a także na członkowstwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy konkurencyjnego;

i)   wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;

j)    uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.”

 

Nowe brzmienie § 14 Statutu Spółki:

 

„1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a)     zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki przedłożonych przez Zarząd oraz kontrola ich wykonania;

b)     udzielanie zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce, nabycie obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych, w tym certyfikatów inwestycyjnych,  jeżeli wartość tych inwestycji jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);

c)     udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

d)     udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę praw innych niż wymienionych w pkt b), których wartość jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego przekracza 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);

e)     udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, innych niż wymienione w pkt b-d powyżej, nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie ekonomiczno-finansowym, którego kwota – na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – jednorazowo lub narastająco w ciągu roku obrotowego  przekracza 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych);

f)       udzielanie zgody na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

g)     udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, jeśli łączna wartość takich obciążeń ustanowionych na aktywach Spółki lub praw majątkowych przekroczy kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych);

h)  udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział  w spółce konkurencyjnej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających do co najmniej 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółki konkurencyjnej, a także na członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiegokolwiek innego przedsiębiorcy konkurencyjnego;

i)   wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;

j)    uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.”,

 

3. Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Zarząd składa się z 2 do 4 osób.”

Nowe brzmienie § 15 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób.”,

4. Dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu Spółki:

„Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu łącznie bądź Członek Zarządu i Prokurent łącznie.”

Nowe brzmienie § 17 Statutu Spółki:

 

„Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu łącznie bądź Członek Zarządu i Prokurent łącznie, a w przypadku jednoosobowego Zarządu Spółkę reprezentuje Członek Zarządu.”.

 

Na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorcza Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wskazane powyżej.

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim