Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd spółki Invista S.A.(Emitent, Spółka) informuje o dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA w dniu 26 lutego 2014 roku zmianach w Statucie Emitenta. Poniżej przedstawiony został wykaz dokonanych zmian.
"1. Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.677.194,60 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a)1.875.000 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
b)3.125.000 (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
c)1.953.446 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
d)1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
e)45.500 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
f)8.000 (słownie: osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
g)1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
h)4.305.000 (słownie: cztery miliony trzysta pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda.
i)1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
j)64.260.000 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
k)7.800.000 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda."

Nowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.677.194,60 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a)13.161.991 (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda;
b)1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda."

2. Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 4 Statutu Spółki:
"Akcje serii A-I zostały pokryte gotówką."

Nowe brzmienie § 3 ust. 4 Statutu Spółki:
"Akcje serii A1 zostały pokryte gotówką."

3. Dotychczasowe brzmienie zdania pierwszego § 3a Statutu Spółki:
"Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.900.000,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 59.000.000 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:"

Nowe brzmienie zdania pierwszego § 3a Statutu Spółki:
"Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.899.998,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 9.833.330 (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:"4. Dotychczasowe brzmienie § 3 lit. d Statutu Spółki:
"cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy);"

Nowe brzmienie § 3 lit. d Statutu Spółki:
"cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy);"Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

NWZ Invista S A 2014 02 26 STATUT