Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 38/2017

Data:         2017-10-31

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Informacja nt. emisji obligacji serii E

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Invista S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 31 października 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji nie mniej niż 2.000 i nie więcej niż 3.500 obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 zł każda (Obligacje) tj. o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 2.000.000 zł i nie większej niż 3.500.000 zł. Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na powiększenie kapitału obrotowego Emitenta. Obligacje zostaną wyemitowane na okres dwuletni. Obligacje będą kuponowe, ich oprocentowanie będzie stałe, a okres odsetkowy wynosić będzie 1 miesiąc.

Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej za każdą Obligację.

Obligacje zostaną zabezpieczone hipoteką na zlokalizowanej w Łomiankach nieruchomości należącej do Emitenta, do wysokości 150% wartości nominalnej wyemitowanych i przydzielonych Obligacji.

Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Intencją Emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu  na rynku Catalyst.

Emitent będzie posiadał prawo dokonania wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji przy czym w przypadku skorzystania z możliwości wcześniejszego wykupu Emitent zapłaci ustaloną premię. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji każdy obligatariusz może zażądać przedterminowego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli od dnia emisji do momentu ostatecznej spłaty wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji wystąpią zdarzenia lub okoliczności wskazane w warunkach emisji Obligacji jako zdarzenia stanowiące naruszenie warunków na jakich Obligacje zostaną wyemitowane.

Pozostałe postanowienia warunków emisji Obligacji są zbliżone do standardowych postanowień dla tego rodzaju emisji.

Emitent, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zamierza utrzymywać zadłużenie na poziomie adekwatnym do profilu i skali prowadzonej działalności.

Emisja Obligacji będzie następowała w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie publicznej. O przydziale Obligacji Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego.