Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr            44/2017

Data:         2017-12-22

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Informacja nt. jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowe IV kwartału 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.              

Treść raportu:

Zarząd Invista S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w toku prowadzonych prac nad zamknięciem ksiąg rachunkowych dla roku obrotowego 2017 obejmujących m.in. weryfikację sald należności oraz struktury posiadanego portfela inwestycyjnego, w dniu 22 grudnia 2017 roku powzięta została informacja o istotnym pogorszeniu się sytuacji finansowej dwóch podmiotów, których obligacje stanowiły lokatę kapitału Emitenta w ramach posiadanego portfela inwestycyjnego.

Instrumenty finansowe, z którymi związane były ww. obligacje obejmują:

- obligacje (Obligacje) podmiotu trzeciego (Podmiot I) o łącznej wartości 2,6 mln zł;

- krótkoterminową należność z tytułu wykupu obligacji (Należność) podmiotu trzeciego innego niż wskazany powyżej (Podmiot II) o wartości 2,3 mln zł.

Obligacje, o których mowa powyżej zostały wyemitowane przez podmioty niepowiązane pomiędzy sobą jak również niepowiązane z Prezesem Zarządu, członkami Rady Nadzorczej.

Mając powyższe na uwadze w dniu 22 grudnia 2017 roku podjęta została decyzja o odpowiednio:

- żądaniu natychmiastowego wykupu obligacji przez Podmiot I oraz

- wezwaniu Podmiotu II do niezwłocznego rozliczenia spłaty Należności.

W związku z powyższymi działaniami zawarte zostały transakcje nabycia od ww. podmiotów niezdematerializowanych akcji serii J Invista S.A. będących w posiadaniu tych podmiotów. Transakcje te miały na celu minimalizowanie negatywnych skutków finansowych związanych ze zmianą oceny wypłacalności ww. podmiotów.

W konsekwencji powyższego zawarte zostały:

- transakcja nabycia od Podmiotu I łącznie 649.167 akcji własnych Spółki za łączną cenę ok. 0,8 mln zł (tj. za cenę jednostkową 1,25 zł), przy czym w związku ze wskazanym powyżej żądaniem wykupu obligacji w łącznej kwocie 2,6 mln zł zapłata za akcje została zrealizowana w drodze potrącenia wierzytelności; w pozostałym zakresie kwota 1,8 mln zł zostanie zaksięgowana jako strata na transakcji i zostanie ujęta w wynikach IV kwartału 2017 roku;

 - transakcja nabycia od Podmiotu II łącznie 650.000 akcji własnych Spółki za łączną cenę ok. 0,8 mln zł (tj. za cenę jednostkową 1,25 zł), przy czym płatność z tytułu zapłaty za te akcje zostanie zrealizowana w drodze częściowego potrącenia wierzytelności w ramach przysługującej Emitentowi Należności a pozostała część należności (tj. 1,5 mln zł) z uwagi na wystąpienie przesłanek utraty jej wartości zostanie objęta odpisem aktualizacyjnym w pełnej kwocie, który zostanie ujęty w wynikach IV kwartału 2017 roku.

Przeniesienie własności wskazanych powyżej akcji nastąpiło w dacie 22 grudnia 2017 r. w związku z powyższym Emitent informuje, iż informacje dotyczące nabytych akcji własnych w zakresie wskazanym w §5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […] zostaną przekazane w trybie kolejnego raportu bieżącego.