Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż stosuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" (DPSN) stanowiącym załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r., za wyjątkiem następujących zasad:

1) Dział I DSPN Zasada 5.: "Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. (...)"

Uzasadnienie: Emitent nie posiada polityki wynagrodzeń i zasad ich ustalania. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie zaś wynagrodzenie Członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu indywidualnych obowiązków oraz zakresów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym osobom wchodzącym w skład tych organów.

2) Dział I DSPN Zasada 9.: "GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru (...)"

Uzasadnienie: Spółka stoi na stanowisku, iż głównymi kryteriami wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie lub w organie nadzoru powinny być umiejętności, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby nie powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie.

3) Dział I DSPN Zasada 12.: "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej"

Dział II DSPN Zasada 1 pkt 9a): "zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo"

Dział IV DSPN Zasada 10.: "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad".

Uzasadnienie: Powyższe zasady nie będą stosowana ze względu na wysokie koszty usług z tym związane oraz brakiem zainteresowania akcjonariuszy mniejszościowych udziałem w walnych zgromadzeniach.

4) Dział II DPSN Zasada 2.: "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1."

Uzasadnienie: Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana, ze względu na znaczne koszty usług z tym związanych. Spółka umieszczać będzie na swojej stronie internetowej główne informacje o Spółce w języku angielskim, jednakże w zakresie znacznie węższym niż to wynika z zasady II.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Powyższa zasada nie będzie stosowana również z uwagi na przewidywaną strukturę akcjonariatu (zdecydowana większość akcjonariuszy polskich).

5) Dział III DPSN Zasada 6.: "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. (...)"

Uzasadnienie: Do dnia 17 września 2013 roku w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadała jedna osoba spełniająca kryterium niezależności określone w ww. zasadzie w związku z otrzymaną rezygnacją Członka Niezależnego Rady, Zarząd zamierza podjąć działania zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z porządkiem obrad przewidującym uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania ww. zasad w przyszłości, a intencją Zarządu jest trwałe przestrzeganie większości zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".