Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Korekta - Raport okresowy za 2020 SA-R

09:01 12/05/2021

Raport okresowy za 2020 SA-R

         
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2020 2019 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 630 29 141 7
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 656 -10 874 1 041 -2 553
Zysk (strata) brutto 4 085 -12 638 913 -2 968
Zysk (strata) netto 4 085 -10 203 913 -2 396
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -489 -412 -109 -97
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 549 47 123 11
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -62 167 -14 39
Przepływy pieniężne netto, razem -2 -198 0 -46
Aktywa, razem 31 570 33 934 6 841 7 969
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 836 20 441 3 215 4 800
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 6 191 3 721 1 342 874
Kapitał własny 16 734 13 493 3 626 3 168
Kapitał zakładowy 8 677 8 677 1 880 2 038
Liczba akcji (w szt.) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,28 -0,71 0,06 -0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,28 -0,71 0,06 -0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,16 0,93 0,25 0,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,16 0,93 0,25 0,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00