Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 47/2019

Data:     2019-10-30

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat

Odmowa rejestracji zmian Statutu Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:  

Zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd Invista S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 29 października 2019 roku powziął informację o datowanym na dzień 28 października 2019 roku postanowieniu w przedmiocie oddalenia przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS (Sąd) wniosku o rejestrację zmian Statutu Emitenta, wynikających z uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. (ZWZ) w sprawie zmiany Statutu Spółki (par. 3a oraz par. 13 ust. 2) oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Zgodnie z postanowieniem przyczyną odmowy rejestracji zmian Statutu w zakresie zmiany par. 3a Statutu było niespełnienie wymogów art. 445 par. 1 oraz par. 3 k.s.h a także braku motywów uzasadniających podjęcie przedmiotowej uchwały. Zgodnie z postanowieniem wskazana powyżej uchwała nie została podjęta skutecznie również w zakresie zmiany par. 13 ust. 2 Statutu Spółki wobec konieczności zachowania wymogów art. 415 par. 3 k.s.h. W postanowieniu wskazano również, iż powołanie Rady Nadzorczej Spółki na podstawie uchwał podjętych przez ZWZ jest sprzeczne z par. 13 ust. 2 Statutu Spółki, z czym jednak Emitent nie zgadza się wobec faktu, iż par. 13 ust. 2 Statutu Spółki przewiduje osobiste uprawnienia akcjonariusza podczas gdy osoba fizyczna wskazana jako posiadacz tych uprawnień, zgodnie z wiedzą Spółki, nie jest jej akcjonariuszem. O transakcji darowizny przez wskazaną powyżej osobę fizyczną wszystkich posiadanych akcji Spółka Emitent informował w raporcie bieżącym 2/2018 z 2 lutego 2018 roku. Intencją Emitenta jest niezwłoczne wyjaśnienie tej kwestii i o istotnych zdarzeniach z tym związanych Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.