Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data: 03/06/2021
 

Raport bieżący z plikiem 9/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Invista S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Alei Jana Chrystiana Szucha 13/15 lokal 16 z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie posiedzenia,

2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2020 roku" oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020,

7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności INVISTA S.A. za 2020 rok",

8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.",

9) podjęcie uchwały sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020,

10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok,

11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok,

12) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

13) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Invista S.A. za rok 2020,

14) wolne wnioski,

15) zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: 39449333_1a_zalacznik_do_RB_w_sprawie_zwolania_ZWZ_-_ogloszenie.pdf