Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd INVISTA SA (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 października 2013 roku pomiędzy INVISTA SA, Polfa SA z siedzibą w Warszawie jako Cedent oraz Aforti Holding SA z siedzibą w Warszawie, jako Cesjonariuszem, została zawarta Umowa cesji (Umowa) z warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Invista Dom Maklerski SA (spółka zależna od Emitenta) z dnia 30.11.2012 roku wraz z aneksem nr 1 do umowy sprzedaży akcji (o których Emitent informował raportami EBI nr: 37/2012 dnia 30.11.2012 r., 2/2013 z dnia 16.01.2013 r. oraz 12/2013 dnia 31.05.2013 r.).
Zgodnie z umową Cedent przenosi wszystkie prawa i obowiązki Cedenta wynikające z Umowy sprzedaży akcji na rzecz Cesjonariusza. Jednocześnie strony ustaliły, iż kwotę 200.000 EUR stanowiącą uprzednio zaliczkę w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego zalicza się na poczet zadatku w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego. W związku z powyższym z chwilą zawarcia niniejszej Umowy Cesjonariusz przekazał Emitentowi kwotę 316.065 EUR (trzysta szesnaście tysięcy sześć pięć euro), przeliczoną wg średniego kursu walut obcych w złotych Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z Tabelą Kursów NBP nr 232/A/NBP/2012 z dnia 29.11.2012 r., gdzie średni kurs 1 EUR wynosi 4.0968 zł, co stanowi łączną kwotę 1 294.855 PLN (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych), tytułem zadatku w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego.
Ponadto strony ustaliły, iż niniejsza umowa wygaśnie jeżeli Warunek Zawieszający nie zostanie spełniony do dnia 30.04.2014 r. lub w innym terminie wyznaczonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie później niż 30.04.2014 r.
Pozostałe warunki umowy sprzedaży akcji spółki Invista Dom Maklerski z dnia 30 listopada 2012 roku pozostały bez zmian.