Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd Invista SA (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 17 marca 2014 roku powziął informację o zarejestrowaniu w tym samym dniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejestrowy) podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki do kwoty 0,60 zł każda akcja oraz scalenia akcji serii A, B, C, D, E, E1, F, G, H oraz I w jedną serię A1.

W związku z podwyższeniem wartości nominalnej akcji Spółki wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie i wynosi 8.677.194,60 zł.
Po rejestracji podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 14.461.991 akcji o wartości nominalnej 0,60 zł każda, w tym:
- 13.161.991 akcji serii A1,
- 1.300.000 akcji serii J.
Obecnie wszystkie wyemitowane akcje Spółki uprawniają do 14.461.991 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 17 marca 2014 r. Sąd Rejestrowy zarejestrował zmiany Statutu Emitenta dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 26 lutego 2014 roku.
Poniżej przedstawiony został wykaz dokonanych zmian Statutu.

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.677.194,60 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a)1.875.000 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
b)3.125.000 (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
c)1.953.446 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
d)1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
e)45.500 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
f)8.000 (słownie: osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
g)1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
h)4.305.000 (słownie: cztery miliony trzysta pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda.
i)1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
j)64.260.000 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
k)7.800.000 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda."
Nowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.677.194,60 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a)13.161.991 (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda;
b)1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda."

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 4 Statutu Spółki:
"Akcje serii A-I zostały pokryte gotówką."
Nowe brzmienie § 3 ust. 4 Statutu Spółki:
"Akcje serii A1 zostały pokryte gotówką."

Dotychczasowe brzmienie zdania pierwszego § 3a Statutu Spółki:
"Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.900.000,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 59.000.000 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:"
Nowe brzmienie zdania pierwszego § 3a Statutu Spółki:
"Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.899.998,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 9.833.330 (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:"

Dotychczasowe brzmienie § 3a lit. d Statutu Spółki:
"cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy);"
Nowe brzmienie § 3a lit. d Statutu Spółki:
"cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy);"

Jednocześnie Spółka informuje, iż tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany został przekazany do publicznej wiadomości w formie załącznika do raportu bieżącego nr 11/2014 z dnia 27 lutego 2014 roku.