Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

ESPI SA-R 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2015 2014 2015 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 649 7 877 155 1 880
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 161 5 992 516 1 430
Zysk (strata) brutto 1 630 3 462 390 826
Zysk (strata) netto 972 2 676 232 639
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 555 5 133 133 1 225
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -54 765 -13 183
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 045 -3 065 -728 -732
Przepływy pieniężne netto, razem -2 544 2 833 -608 676
Aktywa, razem 61 779 60 992 14 497 14 310
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 535 18 721 4 349 4 392
Zobowiązania długoterminowe 2 075 121 487 28
Zobowiązania krótkoterminowe 3 882 7 696 911 1 806
Kapitał własny 43 244 42 271 10 148 9 917
Kapitał zakładowy 8 677 8 677 2 036 2 036
Liczba akcji (w szt.) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,19 0,02 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,19 0,02 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,99 2,92 0,70 0,69
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,99 2,92 0,70 0,69
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Opinia i raport biegłego Sprawozdanie finansowe Invista SA za 2015 r. Sprawozdanie Zarządu Invista SA_jednostk0we_za 2015 r.