Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Raport okresowy kwartalny 1/2021 SA-Q

Data: 31/05/2021
 

Raport okresowy kwartalny 1/2021 SA-Q

 

         
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 497 575 1 394 131
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -440 48 -94 11
Zysk (strata) brutto -639 -73 -137 -17
Zysk (strata) netto -639 -73 -137 -17
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 809 237 -817 29
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 231 372 908 84
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -199 0 -43 0
Przepływy pieniężne netto, razem 223 499 48 114
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 416 28 788 4 903 6 238
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 062 14 836 4 809 3 215
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 418 6 191 939 1 342
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 095 16 734 2 763 3 626
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 677 8 677 1 906 1 880
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,03 0,28 -0,01 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,03 0,28 -0,01 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,11 1,16 0,24 0,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,11 1,16 0,24 0,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
       

Pobierz plik: