Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat:Raport okresowy kwartalny 3/2020 SA-Q

Data:  27/11/2020

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 609 23 137 5
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -566 -5 054 -127 -1 173
Zysk (strata) brutto -1 072 -6 583 -241 -1 528
Zysk (strata) netto -1 016 -6 586 -229 -1 529
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -866 -342 -195 -79
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 950 47 214 11
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -62 104 -14 24
Przepływy pieniężne netto, razem 21 -191 5 -44
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 098 33 934 7 312 7 969
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 465 20 441 4 742 4 800
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 677 3 721 812 874
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 633 13 493 2 570 3 168
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 677 8 677 1 917 2 038
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,07 -0,71 -0,02 -0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,07 -0,71 -0,02 -0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,81 0,93 0,18 0,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,81 0,93 0,18 0,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00