Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Raport okresowy kwartalny 3/2021 SA-Q

Data: 29/11/2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 103 609 23 137
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -589 -566 -129 -127
Zysk (strata) brutto -797 -566 -175 -241
Zysk (strata) netto -167 -1 016 -37 -229
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 486 -866 -326 -195
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 081 950 895 214
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 459 -62 -539 -14
Przepływy pieniężne netto, razem 137 21 215  
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 178 31 570 5 219 6 841
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 809 14 836 1 901 3 215
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 373 6 192 296 1 342
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 369 16 734 3 317 3 626
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 677 8 677 1 873 1 880
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 0,28 0,00 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 0,28 0,00 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,06 1,16 0,23 0,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,06 1,16 0,23 0,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Pobierz załącznik: