Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P


         
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł   w tys. EUR  
  półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 585 13 132 3
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 890 -4 863 200 -1 134
Zysk (strata) brutto -1 037 -6 361 -233 -1 483
Zysk (strata) netto -981 -6 364 -221 -1 484
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -745 -171 -168 -40
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 905 47 204 11
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -57 124 -13 29
Przepływy pieniężne netto, razem 103 0 23 0
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 094 29 641 6 648 6 960
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 426 20 441 4 798 7 969
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 638 3 721 815 874
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 668 13 493 2 613 3 168
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 677 8 677 1 943 2 038
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,07 -0,71 -0,02 -0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,07 -0,71 -0,02 -0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,81 0,93 0,18 0,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,81 0,93 0,18 0,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00