Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Raport okresowy półroczny za 2021 SA-P

Data: 30/09/2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł   w tys. EUR  
  półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 60 585 13 132
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -591 -451 -130 -102
Zysk (strata) brutto -791 -1 037 -174 -233
Zysk (strata) netto -161 -981 -35 -221
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 625 -745 -357 -168
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 231 905 931 204
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 409 -57 -530 -13
Przepływy pieniężne netto, razem 198 103 43 23
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 059 28 788 4 851 6 482
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 822 14 836 1 940 3 340
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 387 6 191 305 1 394
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 573 16 734 3 645 3 768
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 677 8 677 1 908 1 954
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 0,28 0,00 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 0,28 0,00 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,15 1,16 0,25 0,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,15 1,16 0,25 0,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00