Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Invista SA ("Spółka") informuje, że w dniu 8 września 2014 roku realizując program skupu akcji własnych, Spółka dokonała transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2.000 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich umorzenia, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 13 listopada 2013 roku o podjęciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o decyzję Zarządu Emitenta z dnia 11 kwietnia 2014 r. o podjęciu której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 12 kwietnia 2014 roku. 

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł, a łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 8 września 2014 roku wynosi 1 200,00 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0138% kapitału zakładowego i uprawnia do 2.000 głosów co stanowi 0,0138% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 2,33 złotych za sztukę. 

Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji, o której mowa powyżej Spółka posiadać będzie łącznie 179.016 akcji własnych, stanowiących 1,2378% kapitału zakładowego uprawniających do 179.016 głosów co odpowiada 1,2378% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Jednocześnie zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z dnia 23 grudnia 2003) w załączeniu Spółka prezentuje szczegółowe - poza przekazanymi w niniejszym raporcie bieżącym oraz w raportach bieżących nr 85/2014, 86/2014 i 89/2014 - informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w okresie od 1 września 2014 r. – 8 września 2014 r. 

Załacznik_do_RB_90_2014