Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Realizacja skupu akcji własnych

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Invista SA ("Spółka") informuje, że w dniu 21 listopada 2014 roku realizując program skupu akcji własnych, Spółka dokonała transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6.935 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich umorzenia, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 13 listopada 2013 roku o podjęciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o decyzję Zarządu Emitenta z dnia 11 kwietnia 2014 r. o podjęciu której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 12 kwietnia 2014 roku.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 zł, a łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 21 listopada 2014 roku wynosi 4.161 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0480% kapitału zakładowego i uprawnia do 6.935 głosów co stanowi 0,0480% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 2,24 złotych za sztukę.

Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji, o której mowa powyżej Spółka posiadać będzie łącznie 331.269 akcji własnych, stanowiących 2,2906% kapitału zakładowego uprawniających do 331.269 głosów co odpowiada 2,2906% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z dnia 23 grudnia 2003) w załączeniu Spółka prezentuje szczegółowe - poza przekazanymi w niniejszym raporcie bieżącym oraz w raporcie bieżący nr 118/2014 - informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w okresie od 14 listopada 2014 r. do 21 listopada 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załącznik_do_RB_119_2014