Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd "Invista" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu przez Spółkę z dniem 02 lipca 2013 roku Programu skupu akcji własnych, zgodnie z upoważnieniem udzielonym Zarządowi na podstawie Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 roku (dalej "Uchwała ZWZ").


Program skupu akcji własnych będzie prowadzony na następujących warunkach określonych w Uchwale ZWZ:

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji własnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000zł (słownie: jeden milion złotych).
2. Akcje mogą być nabywane na:
a. rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych,
b. poza rynkiem regulowanym.
3. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, z tym zastrzeżeniem, iż nabycie akcji własnych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki prowadzony będzie nie dłużej niż do chwili wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację Programu, zgodnie z punktem II.1 Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki.
4. Zarząd Spółki kierując się interesem Spółki jest uprawniony do zakończenia Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, jak również przed wyczerpaniem się środków przeznaczonych na skup akcji własnych, jak również może zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.
W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa powyżej zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób określony w z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach w prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).
5. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty 5.000.000zł (słownie: pięć milionów złotych) obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,30zł (słownie: trzydzieści groszy) za jedną akcję i nie wyższą niż 3zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję.
7. Warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.
8. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie nie może nabywać akcji na rynku regulowanym po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup. W przypadku nabywania akcji poza rynkiem regulowanym cena nabycia akcji nie może być wyższa niż cena ostatniego niezależnego obrotu na rynku regulowanym lub najwyższej bieżącej niezależnej oferty na tym rynku.
9. Podczas wykonywania Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki, INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie nie może nabywać na rynku regulowanym więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu trwania Programu Nabycia Akcji Własnych Spółki.
10. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na rynku, INVISTA S.A. może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
a. Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%,
b. Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%,
c. Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.
11. Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego. Nabywanie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez:
a. składanie zleceń maklerskich,
b. zawieranie transakcji pakietowych,
c. ogłoszenie wezwania.