Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd Invista SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2014 roku podjął decyzję o rozpoczęciu z dniem 14 kwietnia 2014 roku programu skupu akcji własnych (Program), zgodnie z upoważnieniem udzielonym na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 listopada 2013 roku ("Uchwała NWZ") o podjęciu, której Spółka informowała w treści raportu bieżącego 12/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku.
Program skupu akcji własnych będzie prowadzony na warunkach określonych w Uchwale NWZ.
Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia podjęcia Uchwały NWZ, z tym zastrzeżeniem, iż nabycie akcji własnych w ramach Programu prowadzone będzie nie dłużej niż do chwili wyczerpania się środków przeznaczonych na realizację Programu. Program przewiduje możliwość nabycia nie więcej niż 10.000.000 akcji Spółki o wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000 zł. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty 5.000.000 zł obejmującej prócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,30 zł za jedną akcję i nie wyższą niż 3 zł za jedną akcję. Jednocześnie warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.
Podczas realizacji Programu, Spółka nie może nabywać na rynku regulowanym więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu trwania Programu. Jednocześnie w przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na rynku, Spółka może przekroczyć granicę 25%, o ile Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%, Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25% oraz Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości. 
Po zakończeniu skupu Zarząd Spółki przekaże stosowną informację w drodze raportu bieżącego.
Akcje będą nabywane w celu umorzenia. Jednocześnie po zakończeniu realizacji Programu Zarząd Spółki zwoła walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwał niezbędnych do umorzenia nabytych akcji własnych.