Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4
w tys.   w tys. EUR  
  półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013  
  I. Przychody netto ze sprzedaży 312 29 75 7  
  II. Koszty działalności operacyjnej 608 713 146 169  
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -297 -684 -71 -162  
  IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 079 -2 815 2 173 -668  
  V. Zysk (strata) netto 7490 -2510 1793 -596  
  VI. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 7499 -2498 1795 -593  
  VII. Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszościowych -9 -11 -2 -3  
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6038 -2575 1433 -616  
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 455 648 108 155  
  X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1234 944 -293 226  
  XI. Przeplywy pieniężne netto razem 5260 -983 1248 -235  
  XII. Aktywa, razem* 68278 50981 16409 12293  
  XIII. Zobowiązania długoterminowe* 6552 9133 1575 2202  
  XIV. Zobowiązania krótkoterminowe* 16354 3722 3930 897  
  XV. Kapitał własny razem* 45372 38127 10904 9193  
  XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej* 45238 37985 10872 9159  
  XVII. Udziały niekontrolujące* 133 142 32 34  
  XVIII. 8677 8677 2085 2092  
  XIX. Średnia ważona liczba akcji 14461991 78971946 14461991 78971946  
  XX. Zysk (strata) na jedą akcję (w zł/EUR) 0,52 -0,03 0,12 -0,01  
 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie Zarządu Invista SA
Invista SA_Raport śródroczny jednostkowy - 30.06.2014 (raport biegłego)
Invista SA_Raport śródroczny skonsolidowany_30.06.2014 (raport biegłego)
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I H 2014
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansnowe za I H 2014
Invista SZzD - I H 2014
PSr IH2014