Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd Invista SA przekazuje treść raportu nr 37/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku uzupełnioną o warunki finansowe dotyczące zawartych umów sprzedaży akcji spółki zależnej Invista Dom Maklerski SA.

Pełna treść raportu:

Zarząd Invista SA (Sprzedający) informuje, że w dniu 30 listopada 2012 roku została podpisała ze spółką Polfa Sp. z o.o. (Kupujący) z siedzibą w Warszawie umowa sprzedaży 771.000 akcji INVISTA Dom Maklerski SA (INVISTA DM SA), stanowiących 9,99% udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM SA i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM SA.

Strony ustaliły Cenę sprzedaży Akcji, o których mowa  powyżej na kwotę 83.935 EUR, co stanowi łączną kwotę 343.864,91 PLN.

W dniu 30 listopada 2012 roku Invista SA oraz Polfa Sp. z o.o. zawarły również umowę warunkową (Umowa) dotyczącą sprzedaży pozostałych należących do INVISTA SA akcji spółki zależnej INVISTA Dom Maklerski SA tj. 6 945 000 akcji stanowiących 90,01 % udziału w kapitale zakładowym INVISTA DM SA i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu INVISTA DM SA.

Warunek Zawieszający Umowy, dotyczy uzyskania stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w przedmiocie sprzeciwu albo uzyskania ostatecznej decyzji KNF o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu do zawarcia ww. Umowy. O ile Strony nie uzgodnią wyraźnie inaczej, niniejsza Umowa wygaśnie jeżeli Warunek Zawieszający nie zostanie spełniony do dnia 30 maja 2013 roku.

Cena sprzedaży 90,01% ulegnie zmianie w zależności od miesiąca, w którym Kupujący będzie mógł zrealizować zamiar nabycia Akcji zgodnie z art. 106j Ustawy o obrocie, i tak:

-      Jeżeli Kupujący będzie mógł zrealizować zamiar w miesiącu styczniu 2013 r. cena wynosić będzie 756.065,- EUR,

-      Jeżeli Kupujący będzie mógł zrealizować zamiar w miesiącu lutym 2013 r. cena wynosić będzie 766.065,- EUR,

-      Jeżeli Kupujący będzie mógł zrealizować zamiar w miesiącu marcu 2013 r. cena wynosić będzie 776.065,- EUR,

-      Jeżeli Kupujący będzie mógł zrealizować zamiar w miesiącu kwietniu 2013 r. cena wynosić będzie 786.065,- EUR,

-      Jeżeli Kupujący będzie mógł zrealizować zamiar w miesiącu maju 2013 r. cena wynosić będzie 796.065,- EUR,

-      Jeżeli Kupujący będzie mógł zrealizować zamiar po miesiącu maju 2013 r. , ze względu na ziszczenie się Warunku Zawieszającego po dniu 31 maja 2013 r. cena wynosić będzie 806.065,- EUR,

Z chwilą zawarcia Umowy warunkowej Kupujący przekazał Sprzedającemu kwotę 316.065 EUR, z czego 116.840 EUR stanowi zadatek w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego, zaś 200.000 EUR, stanowi zaliczkę w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego.

W każdym przypadku wskazanym powyżej, cena będzie przeliczona wg średniego kursu walut obcych w złotych Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z Tabelą Kursów NBP nr 232/A/NBP/2012 z dnia 29.11.2012r., gdzie średni kurs 1 EUR wynosi 4.0968 zł.

W przypadku dojścia do skutku umowy warunkowej Spółka opublikuje stosowny raport bieżący.