Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr     50/2019       

Data sporządzenia: 13.11.2019                                                                                      

Skrócona nazwa emitenta                                                                        

INVISTA S.A. 

Temat                                                                                                          

Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista S.A. zwołanego na dzień 4 grudnia 2019 roku.

Podstawa prawna                                                                          

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:         

Zarząd Invista S.A. informuje, że zgodnie z art. 401 §1 Kodeksu Spółek Handlowych  do Spółki wpłynął wniosek Stanisława Bieńka ("Akcjonariusz"), będącego akcjonariuszem spółki pod firmą Invista S.A. z siedzibą w Warszawie ("Invista", "Spółka") reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Invista ("Żądanie"), dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 grudnia 2019 roku na godz. 11:00 ("NWZ").W ramach Żądania Akcjonariusz wniósł o uwzględnienie następujących zmian w porządku obrad:

 

„Zmiany par. 13 ust. 1 i 2

1. Rada Nadzorcza w liczbie od pięciu do sześciu członków, na okres kadencji 3 lat.

2. Trzech członków wybiera Zgromadzenie, a pozostałych trzech Stanisław Antoni Bieniek jako uprawnienie osobiste akcjonariusza.”

Żądanie Akcjonariusza zostaje umieszczony jako punkt 7 w porządku obrad NWZ:

„7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki”

 

W związku z powyższym modyfikacji ulega kolejności dotychczasowego porządku obrad NWZ, który po uwzględnieniu wnioskowanego punktu przedstawia się następująco:

 

 

1)    Otwarcie posiedzenia.

2)    Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)    Przyjęcie porządku obrad.

5)    Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6)    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

8)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki.

9)    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.

11)Wolne wnioski.

12)Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że Akcjonariusz zawarł w przesłanym wniosku następujące uzasadnienie: „uchwała o charakterze formalnym”.

 

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza w ramach Żądania.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

 

Załącznik :Uchwała