Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr               61/2019              

Data: 2019-12-19                                                                                                                       

Skrócona nazwa emitenta                                                                                                             

INVISTA S.A.       

Temat                                                                                                                                                

Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku.

Podstawa prawna                                                                                                            

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                                                  

Zarząd Invista S.A. informuje, że zgodnie z art. 401 §1 Kodeksu Spółek Handlowych  do Spółki wpłynął wniosek Mikołaja Dyzio ("Akcjonariusz"), będącego akcjonariuszem spółki pod firmą Invista S.A. z siedzibą w Warszawie ("Invista", "Spółka") reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Invista ("Żądanie"), dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku na godz. 12:00 ("NWZ").

W ramach Żądania Akcjonariusz wniósł o dodanie w porządku obrad uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku  w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2014 roku

Żądanie Akcjonariusza zostaje umieszczone jako punkt 9 w porządku obrad NWZ:

„9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku  w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2014 roku.”

W związku z powyższym modyfikacji ulega kolejności dotychczasowego porządku obrad NWZ, który po uwzględnieniu wnioskowanego punktu przedstawia się następująco:

1)      Otwarcie posiedzenia.

2)      Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)      Przyjęcie porządku obrad.

5)      Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6)      Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii A2, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii A2 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

7)      Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8)      Podjęcie uchwały w upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9)      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku  w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2014 roku.

10)  Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka informuje, że Akcjonariusz w przesłanym Żądaniu zawarł uzasadnienie o następującej treści:

Mając na względzie  treść raportów bieżących nr 53/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie  podjęcia decyzji o przystąpieniu do procesu mającego na celu uzgodnienie z obligatariuszami posiadającymi obligacje serii E przesunięcia terminu wykupu obligacji serii E oraz 60/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. Akcjonariusz wskazuje, że zbycie posiadanych akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych spowoduje zwiększenie płynności finansowej Spółki i zapewni jej środki finansowe.


Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]