Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

ESPI 28/2015

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Invista S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 16 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Invista S.A. dokonała wyboru firmy Eureka Auditing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183841, w celu przeprowadzenia przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Invista S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Invista sporządzonego na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz wydania raportu z przeglądu ww. sprawozdań finansowych.
Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 137.
Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres obejmujący wykonanie czynności wskazanych powyżej.
Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2011 - 2014.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 14 ust. 1 lit i) Statutu Invista S.A., § 1 ust. 2 lit i) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 16 lipca 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Spółki uwzględniającego zmianę przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Invista S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r., przy czym uchwała o której mowa powyżej wejdzie w życie z dniem rejestracji ww. zmiany w rejestrze przedsiębiorców.