Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr  6/2017

Data:  2017-02-15

Skrócona nazwa emitenta

INVISTA S.A.

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Invista S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 15 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza Invista S.A. dokonała wyboru firmy Eureka Auditing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183841, w celu przeprowadzenia przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Invista S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Invista sporządzonego na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz wydania raportów z przeglądu ww. sprawozdań jak również zbadania rocznego sprawozdania finansowego Invista S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Invista sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 137.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres obejmujący wykonanie czynności wskazanych powyżej.

Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie badania i przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2011- 2016.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 14 ust. 1 lit i) Statutu Invista S.A., § 1 ust. 2 lit i) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.