Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji serii J emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki INVISTA nr 1 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki INVISTA S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 czerwca 2013 roku, zakończenie w dniu 25 czerwca 2013 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Przydział akcji serii J został dokonany w dniu 25 czerwca 2013 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała 7.800.000 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Brak redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 7.800.000 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii J były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje serii J złożyło zapisy 7 podmiotów.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii J zostały przydzielone 7 podmiotom.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii J nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Łączna wysokość kosztów emisji akcji serii J wynosi 14.936,00 zł, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 14.936,00 zł,
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji akcji pomniejszą nadwyżkę ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji.