Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału obligacji na okaziciela serii C emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki INVISTA nr 1 z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii C oraz planowanym wprowadzeniem obligacji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, Zarząd Spółki INVISTA S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 3 czerwca 2013 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 20 czerwca 2013 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Przydział obligacji na okaziciela serii C został dokonany w dniu 21 czerwca 2013 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Brak redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 900 (słownie: dziewięćset) obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Obligacje na okaziciela serii C były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za jedną obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii C.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na obligacje na okaziciela serii C złożyło zapisy 17 podmiotów, w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Obligacje na okaziciela serii C zostały przydzielone 17 podmiotom, tj. 14 osobom fizycznym i 3 osobom prawnym, w tym podmiotowi pełniącemu funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Obligacje na okaziciela serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Łączna wysokość kosztów emisji obligacji na okaziciela serii C wynosi 31.700,00 zł netto, w tym:
a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty oraz sporządzenie dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa 31.700,00 zł netto,
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji obligacji zostaną ujęte w kosztach finansowych.