Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Temat: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Emilii Plater

Zarząd Invista SA ("Emitent", "Spółka", "Sprzedający") informuje, że w dniu 26 lutego 2015 roku zawarł z Real 2b Spółka z o.o. (Kupujący) Umowę Przedwstępną sprzedaży użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem przy ul. Emilii Plater 15 (Nieruchomość).
Umowa Przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości (Umowa Przyrzeczona) zostanie zawarta po zakończeniu audytu Nieruchomości, który zostanie przeprowadzony przez Kupującego w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Przedwstępnej, przy czym Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta do dnia 26 maja 2016 r. ale nie później niż 14 dni od uprawomocnienia sie pozwolenia na budowę na gruncie wchodzącym w skład Nieruchomości (Pozwolenie na Budowę).
Jednocześnie z uwagi na fakt posiadania przez Emitenta udziału w Nieruchomości w wysokości 61/64 zobowiązanie Kupującego do zawarcia Umowy Przyrzeczonej jest uzależnione od nabycia przez Sprzedającego pozostałej części tj. 3/64 części w Nieruchomości od aktualnego jej właściciela oraz uzyskania przez Kupującego Pozwolenie na Budowę.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Przedwstępnej cena sprzedaży Nieruchomości została ustalona na 5,5 mln zł (Cena). Cena zostanie zapłacona w taki sposób, że kwota 2,75 mln zł zostanie zapłacona w formie zadatku po uzyskaniu informacji o zadowalającym wyniku audytu Nieruchomości a pozostała część zostanie rozliczona w terminie 14 dni od dnia, w którym Pozwolenie na Budowę stanie się ostateczne.
W terminie do dnia 26 maja 2016 roku Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Przedwstępnej m.in. w przypadku gdy do dnia 26 maja 2015 roku nie będzie możliwe spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na Budowę lub gdy do dnia 26 maja 2015 roku Emitent nie nabędzie pozostałej 3/64 części udziału w Nieruchomości, przy czym w przypadku odstąpienia na ww. warunkach Umowa Przedwstępna uważana będzie za niezawartą i z tego tytułu konieczny będzie zwrot zadatku Kupującemu. Jednocześnie w terminie do 26 maja 2016 roku Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Przedwstępnej w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty zadatku.
Umowa Przedwstępna przewiduje konieczność zwrotu Kupującemu zadatku w podwójnej wysokości w przypadku utrudniania przez Sprzedającego przeprowadzenia audytu Nieruchomości oraz uzyskania Pozwolenia na Budowę jak również w przypadku nieprawdziwości złożonych w Umowie Przedwstępnej oświadczeń. Umowa Przedwstępna nie zawiera postanowień odnośnie kar umownych.
Pozostałe warunki Umowy Przedwstępnej nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Jako kryterium uznania Umowy Przedwstępnej za znaczącą Emitent przyjął wartość 10 % kapitałów własnych Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe