Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

ESPI 38/2015

Temat:                                                                                                                                            

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Emilii Plater             

Podstawa prawna                                                                                                                       

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Invista SA (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 16 listopada 2015 roku zawarł ze spółką Emilii Plater 15 sp. z o.o. (Kupujący) umowę przedwstępną (Umowa Przedwstępna) sprzedaży użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem przy ul. Emilii Plater 15 (Nieruchomość).

Umowa Przedwstępna przewiduje sprzedaż Nieruchomości za cenę:

- 6 mln zł netto w przypadku uchwalenia i uprawomocnienia się do końca kwietnia 2016 r. planu zagospodarowania przestrzennego spełniającego parametry wskazane w Umowie Przedwstępnej;

- 5 mln zł netto w przypadku gdy plan, o którym mowa powyżej nie zostanie uchwalony w ww. terminie lub nie będzie spełniać parametrów wskazanych w Umowie Przedwstępnej,

przy czym Kupujący jest uprawniony do rezygnacji w każdym czasie z oczekiwania na spełnienie ww. warunków i w takim przypadku cena sprzedaży wyniesie 6 mln zł netto.

Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta do dnia 30 maja 2016 r. ale nie później niż 14 dni od uprawomocnienia się planu zagospodarowania przestrzennego dla Nieruchomości.

Kupujący może odstąpić od Umowy Przedwstępnej po uprawomocnieniu się miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nieruchomości, jednak nie później niż do dnia 6 maja 2016  r. w przypadku uchwalenia w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. miejscowego planu nie przewidującego określonych w umowie parametrów  oraz nie uchwalenia i/bądź nieuprawomocnienia się miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nieruchomości w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Część ceny sprzedaży w kwocie 1 mln zł zostanie zapłacona w formie zaliczki do dnia 17 listopada 2015 roku, przy czym w przypadku braku zapłaty zaliczki Umowa Przedwstępna ulegnie rozwiązaniu. Pozostała część ceny zostanie zapłacona w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej.

W związku z zawarciem Umowy Przedwstępnej, jako zabezpieczenie ewentualnego roszczenia w zakresie zwrotu zaliczki Spółka ustanowi na rzecz Kupującego hipotekę na Nieruchomości do wysokości 1,5 mln zł.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy Przedwstępnej nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania Umowy Przedwstępnej za znaczącą Emitent przyjął wartość 10 % kapitałów własnych Spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, iż ujawnienie informacji dotyczącej okoliczności prowadzonych negocjacji sprzedaży Nieruchomości zostało w dniu 27 października 2015 r. opóźnione w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji przez co zagrozić interesom obecnych lub przyszłych akcjonariuszy Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].