Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr 2/2020

Data sporządzenia:         2020-01-13

Skrócona nazwa emitenta:  INVISTA S.A.

Temat: Zawarcie umowy sprzedaży akcji własnych

Podstawa prawna:                                                                                                                    

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.              

Treść raportu:                                                                                                                               

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2019 z 21 czerwca 2019 roku dotyczącego m.in. zawarcia z Inwestorem umowy inwestycyjnej odnoszącej się do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w ramach kapitału docelowego jak również raportu bieżącego nr 1/2020 z 7 stycznia 2020 roku dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA [Emitent, Spółka] w dniu 7 stycznia 2020 r. m.in. uchwały przewidującej sprzedaż posiadanych przez Spółkę akcji własnych Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 13 stycznia 2020 roku zawarta została z MKM Art sp. z o.o. [Inwestor] umowa sprzedaży  1.299.167 akcji własnych Spółki za łączną cenę wynoszącą 779 500,20 zł tj. po cenie wynoszącej 0,60 zł za jedną akcję. Akcje stanowiące przedmiot umowy uprawniają do 1.299.167 głosów i stanowiąc 8,98% kapitału zakładowego/ogólnej liczbie głosów.

Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu zawarcia umowy. Płatność za akcje będzie realizowana w transzach w terminie do 21 czerwca 2020 roku, przy czym na podstawie odrębnych uzgodnień kwota zaliczki w wysokości 247 500 zł wpłacona przez Inwestora na podstawie umowy inwestycyjnej z 21 czerwca 2019 roku zostaje uznana jako płatność wynikająca z umowy zawartej w dniu dzisiejszym.

Emitent oraz osoby zarządzające/nadzorujące nie jest powiązany z Inwestorem lub osobami nim zarządzającymi/nadzorującymi. Umowa nie zawiera postanowień odnośnie kar umownych a jej pozostałe postanowienia nie odbiegają od postanowień standardowych dla tego rodzaju umów.

Po rozliczeniu ww. transakcji Emitent posiada 921 629 akcji własnych, stanowiących 6,37% kapitału zakładowego Spółki, z których wynika 921 629 głosów, co stanowi 6,37% ogólnej liczby głosów w Invista S.A.