Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

ESPI 16/2016

Temat: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Emilii Plater              

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2015 z 16 listopada 2015 r. w sprawie zawarcia umowy przedwstępnej (Umowa Przedwstępna) dotyczącej sprzedaży użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem przy ul. Emilii Plater 15 (Nieruchomość) Zarząd Invista SA (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2016 roku zawarł ze spółką Emilii Plater 15 sp. z o.o. (Kupujący) umowę sprzedaży Nieruchomości (Umowa) za cenę 5 mln zł netto/brutto (Cena). Emitent wyjaśnia, iż wartość netto transakcji równa jest wartości brutto, gdyż zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi dla ww. transakcji zastosowanie ma zwolnienie w podatku VAT. Umowna Cena uwzględnia fakt, iż do wskazanej w Umowie Przedwstępnej daty tj. do końca kwietnia 2016 r. nie będzie możliwe uchwalenie i uprawomocnienie planu zagospodarowania przestrzennego spełniającego parametry wskazane w Umowie Przedwstępnej.

Płatność Ceny została rozliczona w ten sposób, że 1 mln zł został zapłacony Emitentowi w formie zaliczki a pozostała część Ceny w kwocie 4 mln zł została zapłacona w dniu zawarcia Umowy. Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie 7 dni od zawarcia Umowy.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.

Wartość ewidencyjna zbywanych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 5,8 mln zł.

Emitent informuje, iż nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Kupującym i osobami nim zarządzającymi.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą oraz wartości Nieruchomości za aktywa o znacznej wartości Emitent przyjął wartość 10 % kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].