Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Zarząd Invista S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 10 czerwca 2014 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 50/14 z następującym porządkiem obrad.

1.Otwarcie posiedzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista SA z działalności w 2013 roku oraz z oceny sprawozdań Spółki za 2013 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013".
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Invista SA za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku".
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r."
9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Invista za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku".
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r."
11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art.362 §1 pkt.8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 czerwca 2014 roku.

Ogłoszenie o zwołniu WZA