Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr            21/20107            

Data:     2017-05-30                                                                                                      

Skrócona nazwa emitenta                                                                                                       

INVISTA S.A.     

Temat                                                                                                                                               

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 26 czerwca 2017 roku          

Podstawa prawna                                                                                                        

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Invista S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 14 lok 14-18 z następującym porządkiem obrad.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista SA z działalności w 2016 roku”.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVISTA za 2016 rok ( zawierającego informacje nt. Jednostki Dominującej)”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016. 

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.  

pobierz plik: Ogłoszenie