Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

ESPI 6/2018

data: 2018-05-30

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 26 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Invista S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 14 lok 14-18 z następującym porządkiem obrad.

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista SA z działalności w 2017 roku".

7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVISTA za 2017 rok (zawierającego informacje nt. Jednostki Dominującej)".

8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r."

9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r."

10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3a lit. a oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki oraz upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

15.Wolne wnioski.

16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

pobierz plik