Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

Raport bieżący nr            24/2019              

Data:         2019-05-31                                                                                                      

Skrócona nazwa emitenta: INVISTA S.A.             

Temat                                                                                                                                               

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 28 czerwca 2019 roku          

Podstawa prawna                                                                                                        

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Invista S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 14 lok 14-18 z następującym porządkiem obrad.

1)     otwarcie posiedzenia,

2)     wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3)     stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)     przyjęcie porządku obrad,

5)     powołanie Komisji Skrutacyjnej,

6)     rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2018 roku”,

7)     rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVISTA za 2018 rok (zawierającego informacje nt. Jednostki Dominującej)”,

8)     rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”,

9)     rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Invista za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”,

10)  podjęcie uchwały sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018, 

11)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok,

12)  podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok,

13)  podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję,

14)   podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego,

15) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

16)  wolne wnioski,

17)  zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz załącznik: plik