Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

ESPI 19/2015

Temat:                                                                                                                                          

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 29 czerwca 2015 roku          

Podstawa prawna:                                                                                                       

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Invista S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 14 lok 14-18 z następującym porządkiem obrad.

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.   Przyjęcie porządku obrad.

5.   Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista SA z działalności w 2014 roku oraz z oceny sprawozdań Spółki za 2014 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014”.

7.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Invista SA w 2014 roku”.

8.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

9.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Invista za 2014 rok”.

10.          Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej Invista  za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

11.          Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014. 

12.          Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.

13.          Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2014 rok.

14.          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3a Statutu Spółki oraz upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

15.          Wolne wnioski.

16.          Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.                                                                                                

Ogłoszenie